Publication

Un algoritmo de recuperación por contenidos en bases de datos de audio

Year

2010

Authors

  Alberto González Salvador

Co-authors

Pedro Zuccarello, Teresa León, Concepción Díaz-Vicedo

Place

Valencia, Spain

Dates

September

Research Groups

Audio and Communications Signal Processing Group (GTAC)